YAR Vlaanderen steunen met een gift.

Als je een gift wilt doen aan YAR Vlaanderen dan kan je ervoor kiezen om ofwel de algemene werking te ondersteunen, ofwel om een bijdrage te doen voor het Sociaal Fonds.

Met het Sociaal Fonds wil YAR Vlaanderen (niet kapitaalkrachtige) jongeren ondersteunen in hun toekomstproject: jongeren die willen gaan studeren en die hiervoor niet beschikken over de nodige financiële middelen, in de financiering van schoolmaterialen, kleding, medicijnen, huurwaarborg of studiekosten, enz.

YAR Vlaanderen kiest er uitdrukkelijk voor om de middelen van het Sociaal Fonds apart te beheren van de reguliere werkingsmiddelen.  De middelen worden vaak ter beschikking gesteld als een voorwaardelijke, renteloze lening : in ruil voor de ondersteuning wordt aan jongeren een engagementsverklaring gevraagd, bijv. bij de ondersteuning van een studie wordt een engagement gevraagd in het behalen van resultaten waardoor de lening kan worden kwijtgescholden.

Rekeningnummers voor giften:
Algemene werking :  BE16 7350 2500 5574
Sociaal Fonds :           BE54 7350 2649 1997

Voor elke gift vanaf €40,00 wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Een gift schenken aan YAR Vlaanderen? Dit moet je weten.

Particulieren

Als privépersoon geniet je voor giften een belastingvermindering van 45 procent van het bedrag dat je hebt gestort en dat op het attest is vermeld. Het totale bedrag van giften waarvoor je vermindering kunt krijgen, is maximaal:

  • 10 procent van het totale netto- inkomen;
  • ofwel 392.200 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 + aanslagjaar 2024, inkomsten 2023).

Denk eraan: vermeld in je aangifte altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen. Als er wettelijke beperkingen zijn, zal de administratie die zelf toepassen.

Ligt het bedrag van je belasting lager dan dat van de belastingvermindering omdat je inkomsten en dus ook je belastingen erg laag zijn? Dan heb je alleen recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van je belasting.

Vennootschappen

Doe je als vennootschap een gift? Hou dan hiermee rekening:

  • Een gift via je vennootschap is in eerste instantie niet aftrekbaar. Het is tenslotte geen uitgave die je vennootschap doet om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 92). Daarom moet je het totale bedrag van de giften in de aangifte invullen in het vak ‘Verworpen uitgaven’, en dat als zogenaamde liberaliteiten (code 1216) .
  • Giften in geld die als privépersoon recht zouden geven op een belastingvermindering, kun je via je vennootschap in een volgend stadium alsnog in aftrek nemen. En dat als zogenaamd niet-belastbaar bestanddeel (code N 1432). Het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt, is beperkt tot 5 procent van de belastbare winst voor de aftrek, met een (niet-geïndexeerd) maximum van 500.000 euro. Alleen op een gift die maximaal 5 procent van de belastbare winst bedraagt, bespaart je vennootschap 20 of 25 procent vennootschapsbelasting.